İletişim Formu Aydınlatma Metni

Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda formu doldurmanız suretiyle temin edilen “ “Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Mesaj” gibi kişisel verileriniz açık Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarına iletişime geçilmesi, mesajda belirtilen konunun gereğinin yapılabilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.  

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kişisel verilerinizi bu web sitesinde yer alan dolduracağınız form vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. maddesi kapsamında Kanun’daki hukuki sebebe dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda hukuki sebep devam ettiği sürece kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri sahibi olarak Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş‘ ye başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye iletmeniz durumunda Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Yemekhane Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için “http://yemekhane.com.tr/kisisel-veri-koruma-politikasi/” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.